Thanh toán khoản vay quá hạn FastMoney như thế nào?

2023-02-17 15:40:25

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nhiều khách hàng đặt câu hỏi này

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nhiều khách hàng đặt câu hỏi "Tôi sẽ thanh toán khoản vay quá hạn FastMoney như thế nào?"

Nợ quá hạn là gì? Quá trình xử lý nợ quá hạn như thế nào? | OnCredit

Trong trường hợp Khách hàng không thanh toán toàn bộ hoặc chỉ thanh toán một phần khoản nợ gốc và/hoặc lãi theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng, khoản nợ gốc và/hoặc lãi đó sẽ bị chuyển thành khoản nợ quá hạn vào ngày tiếp theo của ngày đến hạn thanh toán đó. Cách tính cụ thể như sau:

Số tiền khi thanh toán trễ hạn = Nợ gốc + Lãi trong hạn + Lãi quá hạn + Phí

Xem thêm về chi tiết quy định về xử lý các khoản vay quá hạn tại Hợp đồng tín dụng.