FastMoney Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

2023-08-17 17:34:43

FastMoney Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Điều khoản và Điều kiện giao dịch chung dành cho các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân (sau đây gọi tắt là Bản Điều khoản và Điều kiện) quy định những vấn đề liên quan đến giao dịch vay giữa các Bên.

Bằng việc ký Hợp đồng tín dụng, các Bên đồng ý tuân theo các quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện dưới đây. Bản Điều khoản và Điều kiện là một phần không thể tách rời Hợp đồng này và được công khai tại thông tin điện tử <www.fastmoneyevnfc.com>.

 

ĐIỀU 1. LÃI SUẤT CHO VAY

 • Lãi suất cho vay được Khách hàng và FastMoney thỏa thuận và quy định chi tiết tại Hợp đồng tín dụng.
 • Lãi suất áp dụng để tính lãi trên dư nợ gốc quá hạn là lãi suất áp dụng trong trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, tính trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả.
 • Lãi suất áp dụng để tính lãi trên lãi chậm trả là lãi suất áp dụng trong trường hợp Khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại Hợp đồng tín dụng, tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

 

ĐIỀU 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI

 • Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày liền kề sau Ngày giải ngân Khoản vay đến hết Ngày thanh toán hết Khoản vay và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
 • Số tiền lãi được tính theo dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

 

ĐIỀU 3. CÁC LOẠI PHÍ

 • Phí trả nợ trước hạn được áp dụng trong trường hợp Khách hàng trả nợ toàn bộ khoản vay trước hạn, trừ trường hợp ngày cuối cùng Thời hạn cho vay là ngày nghỉ, ngày Lễ theo quy định và Khách hàng thanh toán trong khoảng thời gian ngày nghỉ, ngày Lễ.
 • Phí thu hộ, chuyển khoản:
 • Là phí Khách hàng chi trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ, dịch vụ chuyển khoản hoặc các dịch vụ khác được phép khi Khách hàng thanh toán khoản vay cho FastMoney và được tính theo từng kỳ trả nợ.
 • Biểu phí thu hộ, chuyển khoản được đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ, dịch vụ chuyển khoản hoặc các dịch vụ khác được phép thông báo trong từng thời kỳ.

 

ĐIỀU 4. GIẢI NGÂN VỐN VAY

 • Giải ngân vốn vay là việc FastMoney giao cho Khách hàng Số tiền vay được thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng bằng phương thức được khách hàng lựa chọn tại Hợp đồng tín dụng sau khi Khách hàng cung cấp các chứng từ được yêu cầu một cách đầy đủ và hợp lệ.
 • Phương thức giải ngân được thực hiện theo thỏa thuận giữa Khách hàng và FastMoney tại Hợp đồng tín dụng.
 • Ngày hệ thống của FastMoney hiển thị chuyển thành công Số tiền vay vào tài khoản của Khách hàng theo thông tin cung cấp tại Hợp đồng tín dụng được xem là ngày Khách hàng nhận nợ đối với Số tiền vay (“Ngày giải ngân”). Khách hàng có trách nhiệm thanh toán nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Hợp đồng tín dụng đối với Số tiền vay mà FastMoney đã giải ngân.
 • Việc giải ngân được xem là hoàn tất và hợp lệ khi được thực hiện thành công theo đúng các thông tin giải ngân do Khách hàng cung cấp. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của các thông tin giải ngân này.

 

ĐIỀU 5. THANH TOÁN NỢ VAY

 • Thời hạn tính lãi là thời hạn cho vay được thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng.
 • Số tiền trả nợ mỗi kỳ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, phí. Số tiền trả nợ mỗi kỳ sẽ được làm tròn lên đến đơn vị nghìn đồng.
 • Đối với khoản vay trong hạn: Bên vay và FastMoney thỏa thuận thứ tự thu nợ như sau: lãi vay trong hạn, nợ gốc, phí (nếu có).
 • Đối với khoản vay bị quá hạn: FastMoney thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay, phí (nếu có) thu sau theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trước hoặc vào ngày đến hạn thanh toán mỗi kỳ.
 • Thông tin khi thực hiện thanh toán được hướng dẫn cụ thể tại Lịch thanh toán, hoặc trên ứng dụng nền tảng của FastMoney, các đối tác của FastMoney, hoặc website fastmoneyevnfc.com trong từng thời kỳ.
 • Thông báo thanh toán được FastMoney hoặc bên thứ ba do FastMoney ủy quyền gửi đến Khách hàng theo các phương thức trao đổi thông tin quy định tại Hợp đồng tín dụng theo hình thức được pháp luật cho phép để nhắc Khách hàng về Ngày đến hạn thanh toán sắp tới.
 • Trường hợp Khách hàng thanh toán nhiều hơn so với số tiền trả nợ mỗi kỳ theo Lịch thanh toán nhưng không có nhu cầu trả nợ trước hạn, Khách hàng đồng ý rằng số tiền chênh lệch này sẽ được FastMoney hoặc bên thứ ba do FastMoney ủy quyền hỗ trợ quản lý và không được hưởng lãi. Vào Ngày đến hạn thanh toán của các kỳ trả nợ tiếp theo, FastMoney có quyền (không phải nghĩa vụ) trích tiền từ số tiền chênh lệch thừa này để khấu trừ vào Số tiền trả nợ đến hạn cho khoản vay của Khách hàng tại FastMoney theo thứ tự ưu tiên khoản vay nào có kỳ hạn thanh toán đến trước. Trường hợp Khách hàng có nhiều Khoản vay có cùng kỳ hạn thanh toán thì số tiền chênh lệch thừa này sẽ được ưu tiên phân bổ cho khoản vay có dư nợ lớn hơn tại thời điểm phân bổ.
 • Phương thức trả nợ:
  • Việc thanh toán của Khách hàng cho FastMoney được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản, tiền mặt, hoặc hình thức thanh toán khác theo thông báo/hướng dẫn của FastMoney từng thời kỳ.
  • Việc thanh toán được xem là thành công và hoàn tất khi FastMoney nhận được thông báo “Có” cho các khoản thanh toán của Khách hàng từ các kênh thanh toán được FastMoney thông báo.
 • Trả nợ trước hạn:
  • Khách hàng có quyền trả nợ trước hạn vào bất kỳ ngày nào trong thời gian vay bằng cách trả toàn bộ dư nợ gốc, dư nợ lãi và phí trả nợ trước hạn cùng các khoản phải trả khác (nếu có) theo quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện này và Hợp đồng tín dụng.
  • Trường hợp Khách hàng trả nợ trước hạn theo phương án trên đây, Khách hàng được xem là hoàn tất các quyền và nghĩa vụ của mình đối với khoản vay này.

 

ĐIỀU 6. PHÂN LOẠI NỢ VÀ CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN

 • Nợ của Khách hàng tại FastMoney được phân loại theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. Trường hợp Khách hàng không thanh toán toàn bộ hoặc chỉ thanh toán một phần khoản nợ gốc và/hoặc lãi theo quy định tại Hợp đồng tín dụng chậm nhất vào Ngày đến hạn thanh toán của kỳ tương ứng của khoản nợ gốc và/hoặc lãi đó, thì vào ngày tiếp theo của ngày đến hạn thanh toán đó, khoản nợ gốc và/hoặc lãi đó sẽ bị chuyển thành khoản nợ quá hạn.
 • FastMoney sẽ gửi thông báo về việc chuyển nợ quá hạn cho Khách hàng theo các phương thức trao đổi thông tin quy định tại Hợp đồng tín dụng. Việc cơ cấu lại thời hạn khoản vay được thực hiện theo quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ của FastMoney trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHÁCH HÀNG

 • Quyền của Khách hàng:
  • Từ chối các yêu cầu của Bên cho vay không đúng với các thoả thuận trong Hợp đồng này;
  • Đề nghị FastMoney cung cấp thông tin về các sản phẩm cho vay của FastMoney tại từng thời điểm, đề xuất vay, yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân và các yêu cầu khác liên quan đến thỏa thuận cho vay bằng các hình thức trao đổi thông tin được quy định tại Hợp đồng tín dụng.
  • Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm Hợp đồng này theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Khách hàng:
  • Cung cấp thông tin cho FastMoney và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các tài liệu gửi cho FastMoney hoặc bên thứ ba trung gian hỗ trợ Khách hàng kết nối với FastMoney.
  • Sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng này và các cam kết khác.
  • Trả nợ gốc, lãi và phí theo thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng và văn bản thỏa thuận cho vay khác;
  • Cung cấp thông tin và thông báo về các thay đổi (nếu có) liên quan đến thông tin Khách hàng đã cung cấp tại Hợp đồng tín dụng theo hướng dẫn của FastMoney hoặc bên thứ ba do FastMoney ủy quyền (nếu có).
  • Khách hàng đồng ý không chuyển nhượng hay chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng và Bản Điều khoản và Điều kiện này cho bất kỳ bên nào khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FastMoney.
  • Chịu trách nhiệm phối hợp với FastMoney và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để FastMoney thực hiện thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên vay.

 

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FASTMONEY

 • Quyền của FastMoney:
  • Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của Khách hàng.
  • Từ chối giải ngân và hủy hợp đồng khi Khách hàng không cung cấp đầy đủ, trung thực và hợp lệ các chứng từ được yêu cầu.
  • Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này. Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực kể từ ngày FastMoney ký Thông báo chấm dứt Hợp đồng và Khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán;
  • Bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật hiện hành.
  • Quyết định việc miễn, giảm lãi tiền vay, phí cho Khách hàng.
  • Áp dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của Khách hàng và quy định của pháp luật, trong khoảng thời gian nhắc nợ được pháp luật cho phép.
  • Khởi kiện việc vi phạm Hợp đồng này theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp Khách Hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì ngoài các biện pháp nêu trên, FastMoney có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thông báo công khai, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Khách hàng (theo nhận định của FastMoney) về việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Khách hàng.
 • Nghĩa vụ của FastMoney:
  • Cung cấp cho Khách hàng đầy đủ thông tin trước khi xác lập khoản vay.
  • Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng tín dụng.

 

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT CHO VAY, XỬ LÝ NỢ

 • Trường hợp FastMoney quyết định chấm dứt cho vay đối với Khách hàng do vi phạm hợp đồng, FastMoney sẽ gửi Thông báo chấm dứt cho vay cho Khách hàng về việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn trong đó nêu rõ thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn.
 • Trong trường hợp Hợp đồng tín dụng chấm dứt theo quy định tại Khoản 9.1 Điều này, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản nợ còn tồn đọng (dù đã đến hạn hay chưa đến hạn) trong thời hạn tối đa năm (05) ngày kể từ ngày FastMoney gửi Thông báo chấm dứt cho vay.
 • Trường hợp Khách hàng có nhiều hơn một khoản vay tại FastMoney và Khách hàng vi phạm thỏa thuận đối với bất kỳ khoản vay nào thì FastMoney có quyền đơn phương chấm dứt và thu hồi nợ trước hạn đối với tất cả các khoản vay còn lại phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, HỦY HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng tín dụng chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng đã hoàn tất nghĩa vụ trả nợ của mình theo quy định tại Hợp đồng.
  • FastMoney quyết định chấm dứt cho vay đối với khách hàng theo quy định tại Điều 9 Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Hợp đồng tín dụng bị hủy trong các trường hợp sau:
  • FastMoney không thể thực hiện giải ngân theo thông tin Khách hàng cung cấp.

 

ĐIỀU 11. XỬ LÝ SỐ TIỀN THANH TOÁN THỪA

 • Trường hợp Khách hàng chấm dứt toàn bộ Hợp đồng này, số tiền thanh toán thừa sẽ được FastMoney hỗ trợ quản lý không lãi suất trong tối đa 03 (ba) tháng kể từ ngày Khách hàng chấm dứt khoản vay tại FastMoney. Sau thời gian 03 (ba) tháng nêu trên:
  • Đối với số tiền thanh toán thừa đến 100.000 (Một trăm nghìn) đồng: Khách hàng theo đây đồng ý từ bỏ quyền sở hữu số tiền thanh toán thừa này và quyền xử lý sẽ thuộc về FastMoney nếu (i) FastMoney không nhận được yêu cầu hoàn trả bằng văn bản của Khách hàng gửi đến FastMoney; hoặc (ii) Khách hàng có yêu cầu hoàn trả bằng văn bản nhưng không đến nhận tiền trong thời hạn mà FastMoney đề nghị tại văn bản xác nhận hoàn trả.
  • Đối với số tiền thanh toán thừa trên 100.000 (Một trăm nghìn) đồng: Khách hàng theo đây đồng ý từ bỏ quyền sở hữu số tiền thanh toán thừa nếu FastMoney đã gửi tin nhắn thông báo 05 (năm) lần hoặc gọi điện 05 (năm lần) tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký trong Hợp đồng tín dụng mà không thể liên lạc được với Khách hàng hoặc Khách hàng không liên hệ lại; hoặc khách hàng từ bỏ quyền sở hữu theo nội dung tại điểm i, ii khoản 11.1.1 nêu trên.
 • Không phụ thuộc vào thời hạn nêu tại Khoản 11.1 nêu trên, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Khách hàng yêu cầu FastMoney hoàn trả số tiền thanh toán thừa bằng tiền mặt và được FastMoney xác nhận hoàn trả, nếu Khách hàng không đến (các) điểm giao dịch của các đơn vị cung cấp dịch vụ chi hộ của FastMoney để nhận thì Khách hàng theo đây đồng ý từ bỏ quyền sở hữu mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với số tiền thanh toán thừa này và quyền sở hữu sẽ thuộc về FastMoney.

 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Khách hàng và FastMoney được giải quyết trên cơ sở thương lượng.
 • Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên. Trong trường hợp việc thương lượng không thành công, hai bên thống nhất tranh chấp giữa Bên vay và FastMoney liên quan đến Hợp đồng Tín dụng sẽ do Tòa Án nơi FastMoney có trụ sở chính hoặc Tòa án nhân dân do FastMoney lựa chọn giải quyết. Ngôn ngữ chính sử dụng trong Hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan giữa FastMoney và Bên vay là tiếng Việt. Bên thua kiện sẽ phải chịu án phí. Phán quyết của Tòa án có giá trị buộc các bên phải thi hành. Trong thời gian Tòa Án chưa đưa ra phán quyết, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Hợp đồng tín dụng được Khách hàng và FastMoney giao kết thông qua các phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật, Khách hàng đồng ý và không có bất kỳ khiếu nại nào đối với các nội dung sau đây:

 • Thu thập, cung cấp, bảo mật thông tin khách hàng:
  • FastMoney được quyền thực hiện định danh khách hàng thông qua (các) phương thức theo quy định nội bộ của FastMoney ban hành trong từng thời kỳ và tuân thủ theo quy định pháp luật;
  • FastMoney được quyền cung cấp thông tin của Khách hàng cho đối tác thứ ba cung cấp các dịch vụ và các hoạt động liên quan đến giao dịch điện tử theo quy định về Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • FastMoney được quyền sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp để hỗ trợ thực hiện đăng ký chữ ký điện tử cho Khách hàng với đối tác/bên cung cấp dịch vụ của FastMoney. Khách hàng đồng ý ký Hợp đồng tín dụng bằng chữ ký điện tử, chịu trách nhiệm về việc ký bằng chữ ký điện tử và chịu mọi chi phí liên quan đến chữ ký điện tử được cung cấp bởi các đối tác/bên cung cấp dịch vụ cho Khách hàng;
  • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan đến chữ ký điện tử được cung cấp cho Khách hàng (các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn mã OTP, chứng thư số,…). Khách hàng cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm nếu thiệt hại xảy ra do chữ ký điện tử và/hoặc các thông tin liên quan đến chữ ký điện tử của Khách hàng bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng bởi bên thứ ba do lỗi của Khách hàng;
  • Khi phát hiện thiết bị email/điện tử để nhận thông tin khi giao dịch thông qua các phương tiện điện tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, Khách hàng phải kịp thời sử dụng các biện pháp thích hợp để thông báo ngay lập tức cho FastMoney. Cho đến khi FastMoney xác nhận đã nhận được thông báo nói trên, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm các giao dịch do người không được phép nhân danh Khách hàng thực hiện.
 • Phương thức giao kết hợp đồng tín dụng
  • Khách hàng đồng ý sử dụng chữ ký điện tử được cung cấp bởi đối tác/bên cung cấp dịch vụ của FastMoney để ký trên Hợp đồng tín dụng;
  • Hợp đồng tín dụng được giao kết bằng chữ ký điện tử thông qua các phương tiện điện tử có giá trị pháp lý tương tự như Hợp đồng tín dụng được giao kết bằng văn bản giấy;
  • Khách hàng sẽ nhận 01 (một) bản Hợp đồng tín dụng đã có chữ ký điện tử của Khách hàng và FastMoney thông qua địa chỉ email mà Khách hàng cung cấp trong Hợp đồng tín dụng hoặc theo chính sách của FastMoney trong từng thời kỳ;
  • Khách hàng có trách nhiệm duy trì số điện thoại, email trong tình trạng nhận được thông tin và thông báo cho FastMoney nếu có bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, FastMoney sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp số điện thoại di động và/hoặc email của Khách hàng không thể nhận được thông tin vì bất kỳ lý do gì. Mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ số điện thoại/email mà Khách hàng cung cấp/cập nhật cho FastMoney mặc nhiên được hiểu là gửi đến cho Khách hàng hoặc gửi từ Khách hàng.

 

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN VỀ CHIA SẺ THÔNG TIN TÍN DỤNG

Căn cứ quy định của Chính phủ về Hoạt động cung ứng dịch vụ Thông tin tín dụng và các quy định pháp luật khác liên quan, FastMoney và Khách hàng vay thỏa thuận về việc cung cấp thông tin tín dụng cho Công ty Thông tin tín dụng như sau:

 • Khách hàng đồng ý cho FastMoney cung cấp thông tin tín dụng của Khách hàng tại FastMoney cho Công ty Thông tin tín dụng mà FastMoney đang là tổ chức tham gia.
 • Tại thời điểm xác lập Thỏa Thuận này, FastMoney đã thông báo với Khách hàng thông tin của Công ty Thông tin tín dụng bao gồm:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN DỤNG VIỆT NAM (PCB)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0102547296

Đăng ký lần đầu: ngày 27/11/2007

 • Nội dung thông tin tín dụng được cung cấp bao gồm dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của Khách hàng tại FastMoney và việc thực hiện cung cấp thông tin tín dụng của FastMoney cho PCB đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp luật khác liên quan.
 • Trong trường hợp PCB bị thu hồi Giấy chứng nhận, FastMoney sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của Khách hàng cho PCB và Khách hàng đồng ý thông tin tín dụng của Khách hàng tại PCB được xử lý theo quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. FastMoney có trách nhiệm thông báo với Khách hàng về việc xử lý thông tin tín dụng của Khách hàng trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày FastMoney nhận được thông báo của PCB về phương án xử lý thông tin tín dụng.
 • Khách hàng khẳng định rằng mình hiểu và biết rõ rằng: (i) Thông tin tín dụng được cung cấp bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (ii) Thông tin tín dụng gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm đó được thu thập, xử lý, và lưu trữ trong thời gian tối thiểu 05 (năm) nhằm mục đích tạo lập các sản phẩm thông tin tín dụng bởi các phần mềm chuyên dụng của Công ty Thông tin tín dụng; và (iii) mọi sự đồng ý của Khách hàng vay tại Thỏa thuận cung cấp Thông tin tín dụng này là dựa trên cơ sở tự nguyện và hiểu biết rõ ràng về các quyền của Khách hàng vay theo các quy định pháp luật có liên quan.

 

ĐIỀU 15. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HỢP ĐỒNG

15.1   Trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ một hoặc một số nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp đồng tín dụng ngoại trừ việc Khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay khi đến hạn thanh toán, Khách hàng có trách nhiệm chịu phạt 8% (tám phần trăm) trên phần nghĩa vụ bị vi phạm cho FastMoney;

15.2   Ngoài trách nhiệm tại Điều 15.1 nêu trên, Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho FastMoney toàn bộ thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn mà FastMoney phải gánh chịu vì sự vi phạm của Khách hàng.

 

- HẾT -

--------------------------------------------------------