Thẩm quyền xóa lịch sử CIC thuộc về ai?

2023-06-20 15:47:54

Cùng FastMoney tìm hiểu Thẩm quyền xóa lịch sử CIC thuộc về ai

THẨM QUYỀN CỦA CIC

Thẩm quyền của CIC là tiếp nhận thông tin, rà soát nếu phát hiện hoặc nghi ngờ dữ liệu có sai sót.

CIC phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện để xem xét, điều chỉnh dữ liệu.

 

THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY

Thẩm quyền giải quyết của tổ chức tín dụng nơi công dân phát sinh khoản vay:

  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hợp đồng
  • tín dụng
  • Phân loại nợ khách hàng
  • Xin gỡ bỏ lịch sử nợ xấu

=> Việc xin gỡ bỏ lịch sử nợ xấu thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng mà công dân phát sinh khoản vay.

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của tổ chức tín dụng công dân có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự.

Ngoài ra, những thông tin về tính chính xác của hợp đồng tín dụng, phân loại nợ khách hàng, ... cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức tín dụng nơi công dân phát sinh khoản vay.