Một số cách phân loại nợ quan trọng mà bạn cần nắm rõ

2023-04-28 15:04:42

Một số cách phân loại nợ quan trọng mà bạn cần nắm rõ

 

Theo đơn vị cho vay

Nợ Ngân hàng, Nợ dịch vụ/ứng dụng vay thuộc Ngân hàng
Nợ Công ty tài chính, Nợ dịch vụ/ứng dụng vay thuộc Công ty tài chính
Nợ các dịch vụ/ứng dụng vay phi chính thống, không hợp pháp khác (không thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính)
Nợ các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội

Nếu bạn đang vay từ đơn vị trực thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính: Tất cả các khoản nợ quá hạn (kể cả quá 1 ngày, dưới 10 triệu đồng) cũng sẽ bị ghi nhận tình trạng nợ trên CIC.

 

Theo giá trị khoản vay

Nợ dưới 10 triệu
Nợ trên 10 triệu

Nợ dưới 10 triệu, cứ tất toán xong sẽ được xóa trên CIC Nợ trên 10 triệu (quá hạn từ 1-90 ngày), tất toán xong, 12 tháng sau mới được xóa trên CIC Nợ trên 10 triệu (quá hạn trên 90 ngày), tất toán xong, 5 năm sau mới được xóa trên CIC

 

Theo thời gian quá hạn chậm tất toán

Nợ quá hạn 1-10 ngày
Nợ quá hạn 10-90 ngày
Nợ quá hạn 91-180 ngày
Nợ quá hạn 181-360 ngày
Nợ quá hạn > 360 ngày

Đang nợ quá hạn chưa thanh toán (từ 1-90 ngày), vẫn có thể được cân nhắc cho vay từ các dịch vụ thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính khác. Đang nợ quá hạn chưa thanh toán (từ 91 ngày trở lên), hầu như không thể vay được từ các dịch vụ thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính khác.