Mất bao lâu để được xóa lịch sử nợ xấu trên hệ thống CIC?

2023-05-11 14:58:49

Tất toán nợ xong, tôi có được xóa nợ trên CIC?

Bạn đang thắc mắc:

Nợ xấu bao lâu được xóa?

Mất bao lâu để được xóa lịch sử nợ xấu trên hệ thống CIC?

Bị vướng nợ xấu thì bao giờ được xóa lịch sử nợ xấu?

Tất toán hết số nợ, có được xóa lịch sử nợ xấu?

Tất toán nợ xong, tôi có được xóa nợ trên CIC?

 

Câu trả lời dành cho bạn:

Nợ dưới 10 triệu (dù quá hạn bao lâu), cứ tất toán xong sẽ được xóa trên CIC

Nợ trên 10 triệu (quá hạn từ 1-90 ngày), tất toán xong, 12 tháng sau được xóa trên CIC

Nợ trên 10 triệu (quá hạn trên 90 ngày), tất toán xong, 5 năm sau được xóa trên CIC

 

    Vay dưới 10 triệu Vay trên 10 triệu
Nhóm 1 Quá hạn 1-10 ngày Tất toán xong, được xóa ngay trên CIC Tất toán xong, sau 12 tháng được xóa trên CIC
Nhóm 2 Quá hạn 10-90 ngày Tất toán xong, được xóa ngay trên CIC Tất toán xong, sau 12 tháng được xóa trên CIC
Nhóm 3 Quá hạn 91-180 ngày Tất toán xong, được xóa ngay trên CIC Tất toán xong, sau 5 năm được xóa trên CIC
Nhóm 4 Quá hạn 181-360 ngày Tất toán xong, được xóa ngay trên CIC Tất toán xong, sau 5 năm được xóa trên CIC
Nhóm 5 Quá hạn > 360 ngày Tất toán xong, được xóa ngay trên CIC Tất toán xong, sau 5 năm được xóa trên CIC