EVN Finance - công ty chủ quản của thương hiệu FastMoney - đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23%

2023-03-23 17:27:13

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Công ty CP Tài chính điện lực (EVN Finace) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%.

EVN Finance, doanh nghiệp đứng sau dịch vụ cho vay lãi suất hơn 60%/năm trên Ví điện tử Momo đặt mục tiêu lợi nhuận 560 tỷ đồng trong năm 2023

Đại hội cổ đông năm 2022 của EVN Finance. Ảnh: Int

 

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance - EVF) đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội của EVF dự kiến được tổ chức vào ngày 17/3/2023 tại Nha Trang.

Năm 2023, EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội năm nay, ban lãnh đạo EVN Finance cũng sẽ thực hiện bầu Ban kiểm soát và HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế tổ chức,...

Trong năm 2022, EVN Finance ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 919 tỷ đồng, tăng gần 17% so với mức thực hiện năm 2021. EVF cho biết, trong năm 2022, công ty đã thực hiện đã thực hiện tăng cường công tác kiểm soát hoạt động tín dụng từ đó giảm chi phí dự phòng rủi ro cũng như kiểm soát chi phí hoạt động. Mặt khác, EVF đã ghi nhận thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2022.

Kết năm 2022, lãi trước thuế của công ty tài chính này đạt 455,3 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 24.623 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 42.197 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm trước, tổng nguồn vốn huy động đạt 36.875 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Trong năm, EVN Finance cũng đã huy động thành công 75 triệu USD trái phiếu xanh (tương đương 1.725 tỷ đồng), được bảo lãnh thanh toàn phần bởi tổ chức nước ngoài GuarantCo.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Easy Credit) có tiền thân là EVN Finance được thành lập từ 1/9/2008 nhằm thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác.